ที่มาโครงการ


โครงการ Train the Coach: เป็นโครงการ ที่พัฒนาโค้ชด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วย SME ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ดังนั้น หาก SME ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง และธุรกิจยังคงดำเนินไปภายใต้กรอบความคิดเดิม ธุรกิจจะเสียโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็ก แข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่ จะกลายเป็นผู้ล้าหลัง ไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด ดังนั้น โค้ชที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจะเป็นตัวช่วยให้ SME สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0


วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาโค้ชที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ SME สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและวางรากฐานเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันกับยุค 4.0 ได้
 • เพื่อสร้างระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการปรึกษาแนะนำของโค้ชแก่ SME และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือ SME ต่อไป
 • เพื่อส่งเสริม SME ได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุค 4.0


การแบ่งกลุ่มโค้ช

Business Mentor (Biz Mentor): ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไปด้านการจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากจะให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ แล้ว (Business Process/ Business Unit) ยังต้องมีความสามารถวินิจฉัยและประเมินศักยภาพธุรกิจ ประเด็นที่เพิ่มเติมคือ การเตรียมความพร้อม และการพัฒนา/ปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับบริบทยุค 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างราบรื่น (Smooth Transformation) และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางธุรกิจ

Technology Expert (Tech Expert): นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเทคนิคเฉพาะด้านต่างๆ (Specialist) ที่จะมาช่วยหนุนเสริมผู้ประกอบการ SMEs พัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Process) ด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 หรือในยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

 1. ด้านเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์
 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มีนวัตกรรม เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ สื่อโฆษณา มัลติมีเดีย หรืออื่นๆ
 3. ด้านระบบมาตรฐาน เช่น อ.ย., มผช., GMP, HACCP, ISO หรืออื่นๆ


BIZ Game Changer (Business Disruption)
 - ผู้เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้กับ SMEs โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะที่ผสมผสานระหว่างBusiness Mentor และทำงานสอดประสานเชื่อมโยงกับทั้ง BIZ Transformer และ Tech Expert ตลอดจนมีความร่วมมือใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ SMEs ในขั้นตอน/กระบวนการ ของการเปลี่ยนผ่าน


BIZ Transformer
 - ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และแรงกระตุ้น (Catalyst) ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เห็นภาพทัศน์/ฉากทัศน์ใหม่ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคดิจิทัล จนเกิดการยอมรับ และเห็นถึงความจำเป็นที่สำคัญจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Disruptive) องค์กร/บริษัท ผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ (Main Strategy) ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model Change) ให้เกิดขึ้นกับ SMEs ในท้ายที่สุด


คุณสมบัติผู้เข้าร่วม Train the Coach

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 กลุ่ม Biz Mentor และ Tech Expert จะต้องมีคุณสมบัติ ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
 3. ต้องมีจำนวนกิจการที่ให้บริการปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 25 กิจการ หรือไม่น้อยกว่า 100 Man-day

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไม่เข้าเกณฑ์เบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • พัฒนาอบรมความรู้เกี่ยวกับการให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ SME 4.0
 • เป็นโค้ช 4.0 ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ อาทิ สสว. สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานเครือข่ายพัฒนา SMEs อื่นๆ
 • เข้าร่วมระบบฐานข้อมูลเพื่อการจับคู่กับ SMEs ได้รวดเร็วขึ้น (แผนงานในระยะต่อไป)
 • ประกาศนียบัตร Train the Coach 40
สวัสดีค่ะ SME Coach
ยินดีให้บริการค่ะ ต้องการ
สอบถามเรื่องอะไรดีคะ