ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 18)

ณัฏฐิรา ปนัตตา

ความถนัด การจัดทำแผนธุรกิจ

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 5.0/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 26 ตุลาคม 2564

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 095-450-7447

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

ณัฎฐาวลัญช์ ไชแว่นแคว้น | 2020-11-10 16:41:16
-
ดรุณี เพียรอุตส่าห์ | 2020-11-10 16:47:49
-
ดรุณี เพียรอุตส่าห์ | 2020-11-10 16:47:49
-
ลำเจียก เพียรอุตส่าห์ | 2020-11-10 16:54:29
-