ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 1948)

วิรัญจ์ญา ศรีพนาวงศา

ความถนัด การตลาด

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.0/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 กันยายน 2562

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 086-456-0033

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

นิราพร จำปาวัตตะ | 2022-09-06 15:09:11
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้ดีมากๆค่ะ
ประพล สุทธิประภา | 2022-09-06 15:09:11
สนับสนุนต่อเนื่องแม้สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการแล้วเป็นทีมที่ดีมากๆ
สกุณา ดอนอ่อนสา | 2020-11-11 14:44:22
-
ชุติมา ไชยหงษ์ | 2020-11-10 15:16:55
-