ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 38)

ปภาณิน มณียศ

ความถนัด การบริหารจัดการการผลิต เทคโนโลยี/นวัตกรรม/วิทยาศาสตร์/ดิจิทัลและการรับรองระบบมาตรฐาน

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.5/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 081-993-0477

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

จารุณี นันทบัณฑิต | 2019-09-17 14:17:50
-
จารุณี นันทบัณฑิต | 2019-10-14 22:00:19
-
เครือวัลย์ มณีจักร์ | 2019-09-17 14:13:25
-
เครือวัลย์ มณีจักร์ | 2019-10-14 21:59:23
-
ขวัญชนก ชมภูศรี | 2019-09-17 14:16:28
-
ขวัญชนก ชมภูศรี | 2019-10-14 22:01:24
-
ดุษฎีพร คล้ายแท้ | 2020-11-10 14:06:51
-
ชนาทิพย์​ ครุยทอง | 2020-11-10 14:32:21
-
ทักษิณ มณียศ | 2020-11-10 15:10:22
-
ทักษิณ มณียศ | 2022-12-20 15:57:57