ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 7)

นพพันธ์ ศรีบุรี

ความถนัด การผลิต

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.2/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 19 ตุลาคม 2564

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 089-191-4277

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

สุวินัย เต็ม​สวัสดิ์​ | 2022-09-06 15:09:11
มีการเตรียมแผนงานที่ดี มีความใจใส่ผู้ประกอบการณ์ดียิ่ง
สุวินัย เต็ม​สวัสดิ์​ | 2019-09-04 08:48:03
-
อิทธิศักดิ์ ลือจรัสไชย | 2022-12-20 16:19:54
ดีมากนะครับ
พรพิมล วิรุฬรัตน์ | 2022-12-02 10:33:45
ขอบพระคุณทาง สสว. และ ISMED ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาธุรกิจเพื่อเติบโตในอนาคตภายใต้โครงการ SME Coach 2022
สงกรานต์ สุรินทอง | 2020-11-10 16:38:42
-