เสียงจากผู้ใช้บริการ

อาจารย์พูดคำเมืองได้ก็จะดีคะ
สายใจ พวกอินแสง
ขอบคุณครับ
ธนายุทธ บุญมาก
ที่ปรึกษาให้คำแนะนำดีมาก
อวยพร ต๊ะวัน
ต้องการการให้คำปรึกษาแบบระยะเวลาที่ยาวกว่านี้
เขมมิกา เชาวน์เกษม
อยากให้เข้ามาดูแลและพัฒนาต่อ
พิชา บ่อน้อย
มีบุคลิกภาพ​เป็นมิตร มีอารมณ์ขัน​ ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ปัทมพร ธรรณมรงค์
ดีคะ
รัตฐนันท์ กุลโชติรนานนท์
ต้องการเพิ่มเวลาในการให้คำปรึกษา
สว่างใจ ศรมิ่งมงคลกุล
ดีมากครับ
อิทธิศักดิ์ ลือจรัสไชย
ขอให้เป็นที่ปรึกษาต่อเนื่องตลอดไปอย่าทอดทิ้งกันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
อัสรี สาวารี
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละโครงการไม่อยากให้จบแล้วจบเลยควรมีตำแหน่งทีให้คำปรึกษาผู้ประกอบการไปตลอดระยะยาวๆ
วิไลวรรณ สาวารี
อยากให้มีโครงการเกี่ยวกับการขายออนไลน์ การถ่ายรูปขายทางออนไลน์
สุภรี รุ่ง
ดีมากนะครับ
อิทธิศักดิ์ ลือจรัสไชย
ขอบคุณมาก ๆ
ชินพัฒน์ พิริยะจีระอนันต์
ขอบคุณโครงการและทีมงานที่ปรึกษามาก ๆ ค่ะ
จุฬาพร กลิ่นหอม
ขอบคุณโครงการดี ๆ มาก ๆ ค่ะ
ยุพิน เคร่งครัด
ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้บ่อยและ upgrade ผปก รายเดิม
กรรณิการ์ ด่านไพบูลย์
ขอบคุณโครงการมาก ๆ ค่ะ
ชุณห์พิมาณ ตาคำ
ดีเยี่ยมครับ
วิลาศ จิเบ็ญจะ
อยากได้รับคำปรึกษาต่ออีก
พีรพล พงษ์สุขเจรญกุล
ที่ปรึกษาให้คำแนะนำดีมาก
อวยพร ต๊ะวัน
ขอบคุณมากค่ะ
อัมพวา ยาวิลาศ
ขอบคุณสสว. ที่ให้โอกาสพบกับที่ปรึกษา ทำให้ดำเนินธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น มีเป้าหมาย จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วย
พงษ์วรา จันที
ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาน้อยไป
สมพร นิยมสุข
อยากให้มีการเข้าถึงผู้ประกอบการย่อยอื่นๆ ได้มากขึ้น
เมธาพร แฝกหอม
น่าจะมีการประเมินและติดตามผลในการปรับเปลี่ยนของกิจการอย่างต่อเนื่องอีกสัก 1-2 ปี
ชาคลีย์ นันทประทุม
ขอบพระคุณทาง สสว. และ ISMED ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาธุรกิจเพื่อเติบโตในอนาคตภายใต้โครงการ SME Coach 2022
พรพิมล วิรุฬรัตน์
การแก้ไขปัญหาจากการตั้งรับโดยการขายของที่ร้าน onร้าน มาเป็นขายของ on line ก็ไม่ถนัด แต่ได้เปลี่ยนสถานที่มาขายของริมกว๊านพะเยา on road ได้ผลตอบรับดีมาก ขอบคุณมากครับ
ณัฐวรินทร์ จงมนรุ่งโรจน์
ไม่มีข้อแนะนำให้อาจารย์ แต่อยากขอข้อแนะนำจาก อาจารย์ว่าจะทำอย่างไรถึงจะเก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์มากที่สุด
แก้วมูล ยะตา
ชื่นชม และมีความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการหาข้อมูลที่ผู้ประกอบการเกิดความสงสัย ซึ่งสามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอในการนำมาวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ขอชื่นชมอีกครั้ง ครับ
ธรรมรัตน์ มีธรรม
ขอบคุณครับ
Chitpong Wuttanan
เป็นโครวการที่ดี เพราะนอกจากการเข้ามาให้คำปรึกษายังสถานประกอบการแล้วยังใช้การสื่อสารในช่องทางต่างๆ เช่น โปรแกรม Line และ Zoom เพื่อติดตามและขอรับบริการเพิ่มเติม
ไสว พลขันธ์
ระยะเวลาน้อยเกินไป แต่ที่ปรึกษาได้เข้ามาเพิ่มเติมและโทรศัพท์คุยและใช้โปรแกรม Line ติดตามงานให้ด้วยดี
เจริญพร พ่วงแพ
โค้ชสุนันทนี ธรรมราช เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทและใส่ใจในการให้คำปรึกษาและบริการแก่ SME อย่างแท้จริง ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมของงานระบบ และสามารถต่อยอดและแก้ปัญหาธุรกิจด้วยตนเองได้ โดยได้รับคำแนะนำจากโค้ชอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วค่ะ ขอบคุณโค้ชสุนันทนี ธรรมราช มากๆ ค่ะ บริการประทับใจมากๆ ค่ะ
ศิริฉัตร อริยะวุฒิพันธ์
ต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและทีมงาน อ.ที่ปรึกษา มาก ๆ ครับ
รณรงค์ วงศ์จักรติ๊บ
ขอบคุณครับ จะนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ
เอนก อินต๊ะสืบ
ควรมีโครงการนี้ปีละ3-6รอบเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมมากที่สุดได้ประโยนช์ดีมาก
สถิตย์ ม้วงกรุง
ด้วยระยะเวลาที่จำกัดและปัญหาโควิด 19 ทำให้ยอดขายลดลงจากปี62 จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคาพาณิชย์ที่ค่อนข้างเข็มงวดในการอนุมัติวงเงิน ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินลงทุนปรับปรุงตามที่ท่านอาจารย์แนะนำได้ทันทั้งหมดแต่ได้มีการเริ่มปรับปรุงแล้วบางกระบวนการและมีแผนจำปรับปรุงต่อหลังได้รับวงเงินกู้มาเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรต้นแบบตามที่ท่านอาจารย์ได้ออกแบบไว้
บัญชา ทองเวโรจน์
ขอบคุณสสว. และอาจารย์ที่ปรึกษามากค่ะ
เพ็ญสิริ ดีจริง
มีการติดตามหลังการสอน ใส่ใจรายละเอียด สอนเข้าใจง่ายช่วยการต่อยอดธุรกิจได้มากๆคะ
อัจฉราวรรณ ศรีภมร
อาจารย์น้ำน่ารักมากๆ สอนให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่และจริงใจ คอยติดตามงาน และให้กำลังใจตลอดค่ะ
ธนภร พุ่มนุ้ย
สนับสนุนต่อเนื่องแม้สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการแล้วเป็นทีมที่ดีมากๆ
ประพล สุทธิประภา
ได้รับการแนะนำที่ดีสามารถมาปรับใช้กับธุกิจกับสถานประกอบการได้จริง และสามารถต่อยอดธุกิจได้
วุฒิกร วงค์ใหญ่
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้ดีมากๆค่ะ
นิราพร จำปาวัตตะ
ต้องการให้มีการจัดตลาด ในอำเภอหรือจังหวัดเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า SME
วชิระ ศักดิ์ศรี
อยากได้โครงการดิแบบนื้อืก
ประจักษ์ ไข่รัศมื
เตรียมสื่อการนำเสนอมาเป็นอย่างดี เข้าใจง่าย และคอยติดตามผลรวมทั้งแนะนำเพิ่มเติมเป็นระยะ
ชิดชนก หาญตะคุ
ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สานงานต่อเนื่องจน ผปก สามารถดำเนินการให้ลุล่วงเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นเพราะว่าในบางครั้งโครงการสิ้นสุดลงแต่ ผปก ยังทำไม่เสร็จสินในการดำเนินการ
ปิยทัช ลำเจียกเทศ
ควรจัดให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
ทศพล จ้อยชะรัตน์
ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการน้อยเกินไป อยากให้เข้ามาช่วยแนะนำและช่วยดำเนินการในสิ่งที่ทางกลุ่มต้องการจนสำเร็จ
พิทักษ์ แก้วเมืองกลาง
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ ผปก. ตัวน้อยได้มีโอกาสเข้าถึง ได้รับคำปรึกษาและพัฒนาขึ้น โครงการดีๆ แบบนี้ควรทำต่อไปค่ะ
ทัศนาพร ถิ่นระหา
อาจารย์เก่งมากครับ
สุมิตร นิลภารักษ์
ขอบคุณภาครัฐทีมีโครงการนี้ เป็นการลงพื้นที่รับทราบปัญหา​ข้ออุปสรรคข้อแนะนำเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างแท้จริงเพราะผู้ประกอบการที่ยังต้องก้าวต่อในอาชีพยังมีอีกมาก​ การอบรมและการพัฒนา​การให้คำปึกษามีคุณค่าและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นในอาชีพมากขี้​น​ ขอให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง​ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง​
สุภาวดี สถานสุข
โคชให้คำแนะนำได้ละเอียด กระชับ ดีมากค่ะทำให้มองเห็นภาพที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติได้จริง แต่ถ้าระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีมากและบ่อยครั้งกว่านี้ จะดีมากค่ะ
รัฐนันท์ สมบูรณชนะชัย
โค้ชให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มากค่ะ แต่ติดที่ยังไมได้ลงมือ จะต้องปรับปรุงในเรืองของการจัดการเวลาค่ะ
ณสรัญ บ้านเนิน
อยากให้มีการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
นเรศ วงศ์สะอาด
อยากให้มีเวลาในการวิเคราะห์วิจัยผลิตภัณฑ์ในครบทุกด้านทั้งคุณสมบัติ วิธีการแปรรูป รูปแบบหรือชนิดของยอดเชียงดาแบบใดดีสำหรับผู้บริโภคและการพัฒนาสินค้าทุกด้านรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค
ทองเพียร เครือเป็ง
ขอขอบคุณมากค่ะ ที่ได้มีโอกาศ รับคำแนะนำดีๆๆจากอาจารย์ค่ะ ขอบคุณค่ะ
อุลัยวัลย์ เคนทวาย
ควรจัดอบรมแบบต่อเนื่องค่ะ.
บุญจิตร กาละวิก
อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ
วันฮาซัน มอลอ
อยากให้ติดตามแบบต่อเนื่อง
นิพนธ์ หมวกสกุล
อาจารย์ให้คำแนะนำดีมากกกและให้ความสำคัญในทุกๆเรื่องและมีการติดตามผลตลอดเวลาสามารถปรึกษาได้ตลอด
ฟัตฮีย๊ะ ดอเลาะ
ขอบคุณอ.รุ้งที่คอยไห้คำเเนะนำในเรื่องของการขยายตลาดก็ดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ดี ทำไห้เกิดไอเดียใหม่ๆพร้อมต่อยอดธุรกิจไห้เเตกเเขนงได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
นูรีซาน ลาลา
สนับสนุนเรื่องเงินกู้เงินลงทุนช่วยผู้ประกอบการ
นิราพร จำปาวัตตะ
อยากให้เปนโครงการที่ต่อเนื่อง เพื่อได้ผลจริงๆ ในการประคับประคองผปก.ใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำธุระกิจ ถ้าทำแค่ระยะสั้นๆ แล้วปล่อย ไปไม่ถึงจุดหมาย ถ้าถึงก็มีน้อย การไปต่อไร้ทิศทาง โอกาสในการสร้างฐานความมั่นคงให้ประเทศตามนโยบายของรัฐ ไม่ตามเป้า.
พิมพ์วิภา เมืองเหมอะ
มีความพึงพอใจ
บุญจิตร กาละวิก
มีการเตรียมแผนงานที่ดี มีความใจใส่ผู้ประกอบการณ์ดียิ่ง
สุวินัย เต็ม​สวัสดิ์​
ให้คำปรึกษาดีมากครับ
อดิเรก ขาวเวียง
เยี่ยมมากครับ
อิทธิศักดิ์ ลือจรัสไชย
สวัสดีค่ะ SME Coach
ยินดีให้บริการค่ะ ต้องการ
สอบถามเรื่องอะไรดีคะ